DISCLAIMER

KLEINE ONDERNEMING ONDERWORPEN AAN DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING.
BTW NIET TOEPASSELIJK.

ALGEMENE GEGEVENS

Naam:De Smet Neil
Telefoon:0484/64.69.18
E-mail:info@itdesmet.be
Adres:Kruisheide 7, 9255 Opdorp
Rekeningnummer:BE21 9731 3177 1403
Ondernemingsnummer:0645.905.380
BTW-nummer:BE 0645.905.380

ARTIKEL 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ITDeSmet partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door ITDeSmet uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 2. Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor ITDeSmet slechts bindend na ondertekening.
2.2 De verplichtingen van ITDeSmet gaan nooit verder dan deze die door ITDeSmet schriftelijk bevestigd zijn.

ARTIKEL 3. Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van ITDeSmet zijn vrijblijvend en geldig gedurende 7 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de klant het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is ITDeSmet gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door de klant verstrekte informatie, waarbij ITDeSmet mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien de klant en ITDeSmet de aanvaarding van het aanbod beiden ondertekend hebben.

ARTIKEL 4. Medewerking door de klant

4.1 De klant zal ITDeSmet steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ITDeSmet verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de klant zijn, in het artikel 4.1 genoemde, verplichting niet nakomt dan wel de door de klant verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant en is ITDeSmet bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

ARTIKEL 5. Uitvoering

5.1 ITDeSmet neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
5.2 ITDeSmet zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de klant, mits dit naar oordeel van ITDeSmet bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ITDeSmet het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

ARTIKEL 6. Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door ITDeSmet in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door de klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ITDeSmet.
6.3 De klant aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
6.4 Indien naar het oordeel van ITDeSmet een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de klant te voldoen, is ITDeSmet bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

ARTIKEL 7. Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Beide tarieven zijn exclusief reis- en andere kosten die noodzakelijk zijn om een correcte handeling van de overeenkomst te verwezenlijken.

ARTIKEL 8. Prijs en betaling

8.1 Betaling door de klant dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door ITDeSmet aan te wijzen bankrekening.
8.2 De klant dient 50% van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
8.3 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. ITDeSmet is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
8.4 Heeft de klant bezwaar tegen een factuur van ITDeSmet dan geeft de klant dit binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De klant heeft tot 7 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de klant niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard.
8.5 BTW is niet van toepassing, aangezien kleine onderneming ITDeSmet onderworpen is aan de vrijstellingsregeling van belasting.

ARTIKEL 9. Termijnen

9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de klant niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij ITDeSmet schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en ITDeSmet ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

ARTIKEL 10. Overmacht

10.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ITDeSmet opgeschort. In dat geval is ITDeSmet verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan ITDeSmet zich bij de uitvoering van de overeenkomst bediend of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ITDeSmet kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs- , verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties, ... zonder beperkingen. Indien ITDeSmet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is ITDeSmet gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

ARTIKEL 11. Aansprakelijkheid

11.1 De informatie op de website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
11.2 ITDeSmet levert inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en nauwkeurig zou zijn. Het kan echter wel zijn dat er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie, in dit geval zal ITDeSmet de inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
11.3 ITDeSmet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking gesteld wordt, dan kan u ons dit steeds melden.
11.4 De inhoud van de website kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ITDeSmet geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
11.5 ITDeSmet kan in geen geval, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website.
11.6 ITDeSmet kan in geen geval, aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
11.7 De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
11.8 ITDeSmet verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
11.9 De totale aansprakelijk van ITDeSmet wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
11.10 De aansprakelijkheid van ITDeSmet wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de klant ITDeSmet onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ITDeSmet ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
11.11 ITDeSmet is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de klant tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk ITDeSmet naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
11.12 Opdrachtgever zal ITDeSmet en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
11.13 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op ITDeSmet geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de klant en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

ARTIKEL 12. Annulering

12.1 ITDeSmet behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van ITDeSmet kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient ITDeSmet de annulering schriftelijk aan de klant mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. Beëindiging

13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

ARTIKEL 14. Toepasselijk recht

14.1 Alle overeenkomsten met klanten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

ARTIKEL 15. Geschillen

15.1 Alle geschillen welk tussen ITDeSmet en de klant mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Aalst, tenzij ITDeSmet ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
15.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de klant van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de klant.

ARTIKEL 16. Copyright

16.1 De inhoud van deze site, (merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke inbegrepen,) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ITDeSmet of rechthoudende derden.
16.2 Het door ITDeSmet vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van ITDeSmet niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. De eigendom van door ITDeSmet verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij ITDeSmet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan ITDeSmet hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is ITDeSmet gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. ITDeSmet behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 17. Cookies

17.1 Bij het gebruiken van deze website zou het kunnen dat 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Er kan beroep gedaan worden doen op de help-functie van uw internetbrowser.

ARTIKEL 18. Privacy

18.1 Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
18.2 De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hij zal zich richten tot ITDeSmet, Ijsbroekstraat 34 te 9308 Gijzegem, info@itdesmet.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Indien nodig is het ook mogelijk om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
18.3 ITDeSmet kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

ARTIKEL 19. Slotbepaling

19.1 ITDeSmet is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.
19.2 In het geval dat een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
19.3 De klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITDeSmet.

footer image